Házirend Nevelési és oktatási programunk Ken programunk Beiskolázás Mérések
Iskolánk névadója
Bemutatkozás Vezetők Nevelőtestület Alapítvány Sportegyesület Diákönkormányzat

 

Különös közzétételi lista

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához.

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége. Ezek az információk az iskola honlapján a nevelőtestület címszó alatt található.

Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve. A honlapon a mérések menüpont alatt található.

Az intézmény létszám mutatói

Az iskola tanulólétszáma: 490 fő körül mozog.

A tanulócsoportok száma: 24 csoport, 6 napközi, 2 tanulószoba

A tanulócsoportok létszáma: 19 - 24 fő közötti


Házi feladat politikánk

Az otthoni tanulmányi munkára, a házi feladatok típusaira, s az erre fordítandó időmennyiségre vonatkozó állásfoglalásunk a következő:

A házi feladatot fontosnak tarjuk, mert:
megerősíti, elmélyíti az órán tanultakat, morális hatása javítja a tanulói motivációt, fejleszti a készségeket, az új anyag előkészítését segítheti. A házi feladatok között elkülönítünk írásbeli és szóbeli házi feladatot. Mindkettőre érvényesnek tarjuk, hogy: csak azért, hogy legyen- vagyis önmagáért történő feladásért – nem szorgalmazzuk, feladásakor figyelembe kell venni a tanulók képességeit, gondolni kell arra, hogy elegendő időt biztosítsunk az elkészítésre (pl.: házi dolgozat), illetve a tanulónak a délutánjából kelljen aránytalanul nagy időt fordítani az elkészítésére.

Házi feladatot a következő szempontok figyelembe vételével adunk:
A tanuló rendszeres időközönként kapjon otthon vagy a napköziben elvégzendő feladatot, lehetőség szerint differenciáltan és az életkori sajátosságoknak megfelelően. A napi írásbeli és szóbeli leckék aránya megfelelő legyen. Az írásbeli és szóbeli házi feladat elkészítésére fordított idő

1. osztályban ne haladja meg a 30 percet
2. osztályban nem haladja meg a 40 percet
3. osztályban nem haladja meg a 50 percet
4. osztályban nem haladja meg a 60 percet
5-8. osztályban az 1-1 ½ órát.

A házi feladatot helyettesítheti a tananyaggal kapcsolatos Gyűjtőmunka, memoriter, kvíz jellegű játékok, stb. Könyvtárban interneten stb. végzett kutatómunka, illetve minden olyan más tevékenység (színház-, mozi-, múzeum-, koncertlátogatás, állatkerti séta) iskolán belül és kívül, amely a tanuló életkori sajátosságainak megfelel, és valamilyen formában a tanítási anyaghoz kapcsolható, Otthon készített munkadarab, rajz, több dal megtanulása (készségtantárgyak – ének, rajz, technika – esetében).
Hosszabb tanítási szünetekre (őszi, téli, tavaszi) házi feladatot sem szóban sem írásban nem adunk.( kivétel: a szorgalmi feladatok) Nem szorgalmazzuk írásbeli házi feladat adását a hétvégékre, még akkor sem, ha az órarendben az adott tantárgyból a két egymást követő óra tanítási hét végére illetve elejére esik. Kivétel lehet, ha a szülők a pedagógussal másképp egyeztetnek. Az el nem készített írásbeli házi feladatot jeggyel nem értékeljük, lehetőséget adunk annak pótlására, s csak utána lehet jeggyel szankcionálni. Az erre vonatkozó szabályokat a mindenkori érvényben lévő házirend szabályozza.
A szorgalmi feladat, a gyűjtőmunka, a kutatómunka értékelhető (jeggyel, csillaggal, piros ponttal, dicsérettel, stb.), s a tanuló félévi, év végi szorgalmi vagy tantárgyi jegyébe beszámítható. A felzárkóztatást igénylő tanulók részére adott szorgalmi feladatoknál figyelembe vesszük a tanuló képességeit és munkatempóját. A napköziben és a tanulószobán a házi feladatok ellenőrzésekor a tanárnak csak a mennyiségre kell figyelnie (a feladat megléte). A minőségi ellenőrzés tanórán történik. A tanmenetben jelzett nagyobb anyagrészt összefoglaló házi feladat adására is adunk lehetőséget formatív értékelés céljából. Ezt minden tanulóra kiterjedően ellenőrizzük, értékeljük, osztályozzuk.
Ilyen feladatot a tanév során tantárgyanként 2-3 alkalommal adunk. Az ilyen típusú feladatokra a tanulók figyelmét fel kell hívni, értékelésre pedig beszámít a tantárgyi osztályzatba. Az iskolaotthonban a tanulók már aznap az adott tárgyat tanító pedagógussal elkészítik a házi feladatot. Az iskola házi feladat-politikájáról a tanulókat minden tanév elején, a szülőket pedig az első szülői értekezleten tájékoztatni kell. Az ezzel kapcsolatos panaszok kezelését a házirend szabályozza.

Iskolai tanév helyi rendje.

A honlapon a Tanév főbb eseményei menüpont alatt találhatóIskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma :

1.a 20 fő
1.b 17 fő
1.c 17 fő
2.a 16 fő
2.b 18 fő
2.c 20 fő
3.a 21 fő
3.b 18 fő
3.c 20 fő
4.a 20 fő
4.b 19 fő
4.c 22 fő
5.a 20 fő
5.b 22 fő
5.c 24 fő
5.d 23 fő
6.a 18 fő
6.b 19 fő
6.c 19 fő
7.b 21 fő
7.c 26 fő
8.a 15 fő
8.b 24 fő
8.c 25 fő

   

 
A TANÉV FŐBB ESEMÉNYEI
CIKKARCHÍVUM
KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA
BEISKOLÁZÁS
GALÉRIA
KAPCSOLAT
TÉRKÉP

A MAGYAR GYERMEKVÉDELMI RENDSZER MŰKÖDÉSE AZ ONLINE KÖRNYEZETBEN TÖRTÉNŐ GYERMEKVESZÉLYEZTETÉS TÜKRÉBEN
© 2007. Budapest Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola   Lap tetejére ^^