Házirend Nevelési és oktatási programunk Ken programunk Beiskolázás Mérések
Iskolánk névadója
Bemutatkozás Vezetők Nevelőtestület Alapítvány Sportegyesület Diákönkormányzat
Mérések

Az intézményi Minőségirányítási Program megvalósításának értékelése 2005/2006. 
 
Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola
Címe: 1108 Budapest Újhegyi stny. 1-3.

1. Az IMIP végrehajtásának értékelési módszere:

Értékelő fórum Módszer
Nevelőtestület Adatgyűjtés, dokumentumelemzés
Szülői szervezet Kérdőív, dokumentumelemzés

 
A nevelő testület értékelése

2/1. A 2005/2006. tanév minőségcéljainak elérése 

ÖMIP követelmény 2005/2006. tanévre kitűzött minőségcélok Megvalósított feladatok Tervezett feladatok
1. A közoktatási intézmények az oktatással egyenrangú feladatként kezeljék a nevelési feladatokat, a közösség alakítás szempontjából fontos szabadidős tevékenységeket. Az iskolai hagyományok ápolása, a színvonalas szabadidős programok szervezése Iskolai szintű programok:
• Nemzeti ünnep, megemlékezés
• Ünnepi diákgyűlések
• Téli hétvége
• Kulturális rendezvények

Osztályszintű rogramok
kirándulások
ünnepek
kulturális programok

 
2. A környezeti kultúra fejlesztése Tiszta otthonos iskola megteremtése A tantermek a tanulók életkorának megfelelő dekorálása

A folyosókon a tanulók munkáinak kiállítása
A fenntartó segítségével tantermek felújítása, az iskolai környezet szépítése.
Hasznos anyag gyűjtés.
Ösztönző rendszer kidolgozása a tantermek még otthonosabbá tételére. 

A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének megteremtése
3. Tantervi követelmények teljesítésére vonatkozó követelmények Valamennyi kolléga vegyen részt a mérések hiányosságainak feltárásában,
Szaktanácsadói látogatás matematikából
Tantárgyi mérések eredményei növekedjenek,(1-5% között)
Óralátogatások
A szakmai munkaközösségek elemezték a mérési eredményeket, ennek tükrében intézkedési terveket dolgoztak ki.
Matematikából szaktanácsadói látogatás az 1-4. évfolyamon.
Óralátogatások szervezése, ig. igh, mkv. Szinten.
A több évre visszamenő mérési eredmények elemzése (fejlődés, lemaradás megállapítása)
4. Szegregáció mellett növekedjen az integrált oktatásban résztvevő tanulók száma - Fejlesztő osztályok munkájának segítése

- Bekapcsolódás a kerületi tolerancia programba

Fejlesztő pedagógusi álláshelyek megteremtése, 4 fő
Fejlesztő szoba kialakítása
A Komplex Ált. Isk. tanulóinak fogadása
Továbbképzések szervezése alsós és felsős kollégák részére
A tolerancia program folytatása
 
Intézményünk saját minőségcéljai 2005/2006. tanévre kitűzött minőségcélok Megvalósított feladatok Tervezett feladatok
Az oktató- nevelő munka fejlesztése

A napközis munka javítása
Mérési eredmények elemzése
Műhelymunka elindítása, közös gondolkodás a fejlesztés érdekében
Szakmai pályázatokba való bekapcsolódás
neveltségi szint és tudás szint mérési eredmények tükrében a belső ellenőrzési rendszer módosítása
"Én így csinálom" címmel bemutató órák szervezése, az év során 6 óra.
Továbbképzéseken való részvétel, HEFOP 3.1.4 a PSZK-val közösen
további bemutató órák szervezése, új módszerek alkalmazásával,
Feladatbank létrehozása
Tehetséggondozó munka megkezdése
Napközis szabadidő, ellenőrzése
Napközis tanulási idő ellenőrzése.
2. Pedagógus munka ellenőrzése - Jól működő ellenőrzési, értékelési gyakorlat kialakítása Értékelő munkacsoport létrehozása
Óralátogatási szempontok részletes kidolgozása
Folyamatos óralátogatás, nem csak az értékelésre kiválasztott kollégáknál.

A pedagógusmunka értékelésének eljárásrendjének kidolgozása
Célprémiumi rendszer kidolgozása
Tanárok tanulók által való értékelése

3. Egészség és környezeti nevelés Alakuljon ki a tanulókban igény az egészségük megőrzésére, valamint a szép esztétikus környezet kialakítására. mindennapos testedzés megvalósítása
Napközis időben sportversenyek szervezése, fordított nap)
Felvilágosító órák, drog megelőzés, osztályfőnöki óra keretében.
További prevenciós munka drog, alkohol, dohányzás.
Egészségnevelési program működtetése
 

2/2. Eljárásrendek készítése, megvalósítása 

A 2005/2006. tanévben megalkotott eljárásrendek - A pedagógus munka értékelésének eljárásrendje
A 2005/2006. tanévben bevezetett eljárásrendek - Az első osztályosok beiskolázásának eljárás rendje
A 2005/2006. tanévben felülvizsgált eljárásrendek - A partnerek igényeinek és elégedettség mérésének eljárásrendje


minőségügyi vezető
igazgató

A szülői szervezet értékelése
 

Az IMIP megvalósításának eredményei a pedagógiai tevékenységben 
 

Az IMIP megvalósításának eredményei a pedagógusok és szülők kapcsolatában. 

 
Egyéb: 

Budapest, 2006. június 21. 

A TANÉV FŐBB ESEMÉNYEI

CIKKARCHÍVUM
BEISKOLÁZÁS
GALÉRIA
KAPCSOLAT
TÉRKÉP
FRISS INFORMÁCIÓK

 
© 2007. Budapest Kőbányai Önkormányzat Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola   Lap tetejére ^^